08/19/2018

Opinion

HomeOpinionPage 3

FENOMENI I ZVOGLIMIT TË NUMRIT TË NXËNËSVE!

Në dy dekadat e fundit ne mënyrë dramatike bëhet intenzifikimi i interaksionit transnacional përmes globalizimit të sistemeve prodhuese, transfereve financiare deri te përhapja mediale e informacioneve dhe lëvizjeve masive të njerëzve. Përmes ...